Lucas Meijers verzorgt een cursus muziek productie voor adolescenten en volwassenen. 

Voor het uitvoeren van onze kunst- en cultuureducatieve activiteiten in de meest brede zin van het woord is het nodig persoonsgegevens van verschillende betrokkenen te verzamelen en te verwerken. Wij dragen zorg voor een correcte, veilige en transparante gegevensverwerking en volgen daarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom wij dit doen leest u in deze Privacyverklaring.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): L. Meijers – The Eminent Studios, wonende te Sumatrastraat 201, 2315 BD Leiden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene) is een persoonsgegeven. Denk aan naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

De beheerder verwerkt alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van formulieren. In de tabel onderaan deze Privacyverklaring vindt u een overzicht van de gegevens die wordt vastgelegd.

De AVG maakt onderscheidt tussen persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Deze laatste hebben betrekking op gevoelige gegevens zoals bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid. Bijzondere persoonsgegevens worden niet verzameld.

Persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar krijgen binnen de AVG extra aandacht. Wij verwerken persoonsgegevens van kinderen alleen na toestemming van de ouders.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij voor de volgende doelen:

  • Uitvoeren van cursussen;
  • Verzenden van mails over (wijzigingen in) de activiteiten van de cursus;
  • Contact opnemen als dit noodzakelijk is om de activiteiten uit te kunnen voeren;
  • Opmaken van facturen;

Voor het verwerken van gegevens moet een passende grondslag zijn. Voor de beheerder zijn drie gronden aan de orde:

  • uitvoering van de overeenkomst tussen de beheerder en de leerling/klant;
  • een wettelijke verplichting;
  • toestemming van betrokkene.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De beheerder bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor hij deze gebruikt. Het overzicht aan het eind van dit document geeft aan met welke reden de persoonsgegevens worden verwerkt en hoe lang hij de gegevens zal bewaren.

Zijn de persoonsgegevens veilig?

De beheerder neemt passende maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als zich onverwacht toch een incident voordoet, wordt direct opgetreden. Een datalek wordt gemeld aan de toezichthouder en zo nodig ook aan betrokkenen.

Worden persoonsgegevens met derden gedeeld?

Persoonsgegevens worden niet gedeeld. Voor het opslaan van gegevens wordt gebruik gemaakt van cloud-oplossingen.

Wat zijn uw rechten?

Als persoonsgegevens van u worden verwerkt, heeft u verschillende rechten. Toestemming die u heeft gegeven, kunt u te allen tijde intrekken. Ook heeft u recht op inzage, rectificatie en verwijdering (vergetelheid) mits hier geen wettelijke belemmeringen voor bestaan.

Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat u de beheerder kunt vragen u uw gegevens toe te sturen in een leesbaar computerbestand.

Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdracht of het intrekken van uw toestemming kunt u sturen aan lucas.meijers@gmail.com .

Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: Lucas.meijers@gmail.com.

Uw gegevens kunnen worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Heeft u vragen?

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, stuur een mail naar Lucas.meijers@gmail.com.

Contactgegevens:

www.lucasmeijers.nl

The Eminent Studios

Sumatrastraat 201

2415 BD Leiden

Lucas.Meijers@gmail.com

Overzicht verwerking persoonsgevens 

BetrokkeneDoelPersoonsgegevenGrondslagBewaartermijn
LeerlingActiviteiten conform lesovereenkomstenNaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadresUitvoeren overeenkomst7 jaar
Verzenden mails/nieuwsbrievene-mailadresToestemmingTot uitschrijving
FactureringNaam, adres, woonplaatsWet7 jaar